Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

МОНГОЛ УЛСЫН БААТАР-МОНГОЛЫН АРДЧИЛСАН ХОЛБОО ТУУЛЬ ХАЙЛУУЛЛАА

”Монгол бахархлын өдөр”-ийг тохиолдуулан Урианхайн алдарт хөлгөн туульч Жилхэрийн удмын 9 дэх үеийн туульч Монгол Улсын Соёлын Гавьяат Зүтгэлтэн Авирмэдийн Балдандоржийг Монгол Улсын Баатар-Монголын Ардчилсан Холбоо хүндэтгэн залж төрийн нуруу түвшин, түмэн олон амгалан байх,шударга ёс, эр зоригийг дуудах, эв нэгдлийг сахиулахыг бэлгэдэн “Алтан хөвч” тууль хайлууллаа.

Дашрамд дурьдахад Монгол Улсын Тав дахь Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2019 оны 1-р сарын 29-ны өдөр “Монгол баатарлаг туульсаа дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай” 13 дугаар зарлиг гаргасан билээ.

Эртнээс нааш Монголчууд дайн тулаан ан авд мордох, уул ус тахих мөн төрийн ёслолын үед хайлуулж ирсэн уламжлалт Монгол тууль нь төрийн төдийгүй гэрийн ёсонд хүндтэй байр эзэлдэг.

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ》 ᠍ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠵᠢᠯᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ 9 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠨ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢ》 ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ 2019 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ》 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠᠨ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан