Доллар (USD)

Улаанбаатар

Шуурхай мэдээ:
Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлдэгчийн дийлэнх нь 18-45 насныхан

Улсын хэмжээнд энэ оны II улирлын байдлаар нийт 539 Банк бус санхүүгийн байгууллага /ББСБ/ үйл ажиллагаа эрхэлжээ. Тэдний  490 нь зээлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй ба 150,542 зээлдэгч бүртгэлтэй байна. Эдгээрээс   433 ББСБ нь нийт 575.2 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон дүн гарсан. Үүнийг   өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0.2 пунктээр буурсан үзүүлэлт юм. Салбарын зээлдэгчдийн тухай мэдээллийг хүргэвэл 88.1 хувь нь хэвийн зээл, 6.8 хувь нь хугацаа хэтэрчээ. Харин 1.5 хувь буюу 2,307 нь хэвийн бус, 1.4 хувь буюу 2,178 нь эргэлзээтэй, 2.1 хувь буюу 3,218 муу зээлдэгчид эзэлж байна.

Зээлдэгчдийг насжилтаар нь   авч үзвэл нийт зээлдэгчдийн 81.3 хувь буюу 121,241 нь 18-45 насныхан байгаа бол 14.1 хувь буюу 21,013 нь 46-55 насныхан, 4.7 хувь нь 55-аас дээш насны иргэд байгаа юм. Харин боловсролын төвшнөөр харвал дээд боловсролтой иргэд 62.5 хувийг, бүрэн дунд боловсролтой иргэд 20.9 хувийг, тусгай дунд боловсролтой иргэд 8 хувийг, дунд боловсролтой иргэд 8.2 хувийг, бага сургуулийн боловсролтой иргэд 0.4 хувийг тус тус эзэлсэн байна. Хүйсийн хувьд харилцагчдын 48 хувь нь эмэгтэй, 52 хувь нь эрэгтэйчүүд бөгөөд банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлдэгчдийн дийлэнхийг залуу болон идэр насны дээд боловсролтой иргэд бүрдүүлжээ. 

 

0 Сэтгэгдэл
Хамгийн их уншсан